Archive for the ‘Amdanom ni’ Category

Cwrdd â’r Tîm

Posted on: July 27th, 2018 by Paul Byrne

Lansio Cynllun Peilot Porth Môr Iwerddon: Rhes gefn (o’r chwith i’r dde) Dr Terence O’Carroll, Dr Shelagh Malham, Dr Peter Robins, Nicholas Chopin, Brian O’Loan, yr Athro Lewis LeVay, Trevor Jones

Rhes flaen (o’r chwith i’r dde) Breda Curran, Esther Howie, Dr Julie Webb, Joanne Gaffney, Benen Dallaghan

Tîm Bord Iascaigh Mhara

Dr. Terence O’Carroll yw’r Rheolwr Technegol Dyframaethu sy’n gweithio yn swyddfeydd BIM yn Dun Laoghaire.

Benen Dallaghan yw’r swyddog GIS sy’n gweithio yn swyddfeydd BIM yn Dun Laoghaire.

Mae Nicholas Chopin yn Swyddog Arolygu’r Glannau yn swyddfeydd BIM yn Galway. Mae’n gyfrifol am y gwaith monitro larfâu grawn cregyn gleision gan gynnwys monitro hwsmonaeth a threfnu’r gwaith o samplu a dadansoddi larfâu. Gan ddefnyddio bwiau drifftio, crafangau, tynrwydi, data acwstig a dulliau fideo tanddwr, mae Nick yn casglu ac yn prosesu llawer iawn o ddata yn y fan a’r lle.

Mae Paul Byrne yn ddatblygwr sydd â mwy nag ugain mlynedd o brofiad ym maes peirianneg cyfrifiadur, TG a’r we. Mae’n gweithio yn swyddfeydd BIM yn Dun Laoghaire.

Niamh Mcgowan-Weafer yw’r Cydgysylltydd Technegol, Ariannol a Gweinyddol Dyframaethu.

Tîm Bangor

Mae Dr Shelagh Malham yn Ddarllenydd yn yr Ysgol Gwyddorau Eigion ac mae’n gweithio i’r Ganolfan Gwyddorau Môr Cymhwysol ym Mhrifysgol Bangor. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar ryngweithio amgylcheddol mewn perthynas â physgod cregyn. Mae’r dull gweithredu cyfannol yn cwmpasu themâu pellgyrhaeddol fel prosesau o’r dalgylch i’r arfordir, iechyd ecosystemau, gweithrediad morydol, pathogenau ac iechyd dynol, prosesu macrofaetholion, llygredd, newid yn yr hinsawdd (tymheredd, asideiddio, cynnydd yn lefel y môr), marwoldeb/clefydau ymhlith pysgod cregyn, cysylltedd larfâu a chynaliadwyedd pysgod cregyn. Mae ei gwaith yn arwain at yr effaith uniongyrchol sydd ei hangen ar gyfer busnesau masnachol mewn ardaloedd dalgylch, arfordirol ac eigionegol. Shelagh yw Cyfarwyddwr Gweithrediadau Cynllun Peilot Porth Môr Iwerddon.

Dr Julie Webb yw’r Swyddog Ymchwil Ôl-Ddoethurol ar y prosiect. Mae’n gyfrifol am y gwaith gwyddonol o fewn Gweithrediad Cynllun Peilot Porth Môr Iwerddon a datblygu’r trefniadau monitro larfâu.

Mae Dr Nicholas Jones yn Swyddog Ymchwil ar Gynllun Peilot Porth Môr Iwerddon ac mae’n gyfrifol am fonitro cyflwr atgenhedlol poblogaethau cregyn gleision lleol, gan gynnal arolygon o ddosbarthiad larfâu ac aneddiadau grawn, yn ogystal â chynllunio a monitro system amaethu cregyn dwygragennog ar y môr. Mae wedi gweithio yn y sector preifat a’r sector cyhoeddus, gan gynnwys nifer o ddeorfeydd pysgod masnachol yn y DU a thramor. Mae hefyd wedi gweithio fel ymchwilydd mewn sglerogronoleg ar nifer o brosiectau cydweithredol gydag Arolwg Daearegol Prydain, lle y defnyddiwyd cofnodion twf ac arwyddiannau geocemegol cregyn molysgiaid dwygragennog i ddadansoddi amodau amgylcheddol yn y gorffennol ger safleoedd drilio ym Môr y Gogledd a Môr Iwerddon.

Mae Dr Thomas Galley yn Swyddog Ymchwil ar Gynllun Peilot Porth Môr Iwerddon ac mae’n gyfrifol am fonitro cyflwr atgenhedlol poblogaethau cregyn gleision lleol, gan gynnal arolygon o ddosbarthiad larfâu ac aneddiadau grawn, yn ogystal â chynllunio a monitro system amaethu cregyn dwygragennog ar y môr. Mae gan Tom fwy na 10 mlynedd o brofiad fel gwyddonydd ymchwil ym maes dyframaethu morol, gan weithio ar dechnegau meithrin, maetheg a ffisioleg larfâu a physgod cregyn ifanc mewn rhywogaethau tymherus a throfannol. Hefyd, mae wedi gweithio ar nifer o brosiectau ymchwil cregyn dwygragennog rhyngwladol a ariannwyd gan yr UE mewn gwahanol sefydliadau sy’n cydweithio; prif nodau prosiectau BLUESEED a REPROSEED oedd creu cregyn gleision triploid gan ddefnyddio sbardunau cemegol, ymchwilio i’r broses o ddatblygu cyflenwad cynaliadwy o rawn cregyn gleision o ansawdd da, a deall y ffactorau sy’n dylanwadu ar fetamorffosis a symudiad ar ôl anheddu ymhlith y cregyn dwygragennog Mytilus edulis a Pecten maximus.

Mae Dr Peter Robins yn Gymrawd Ymchwil a bydd yn adeiladu ar y modelau a grëwyd ganddo yn ystod SUSFISH. Mae ei waith ymchwil yn cynnwys astudiaethau modelu o amgylch moroedd ysgafellol Ewrop. Mae’r rhain yn cynnwys ynni adnewyddadwy morol, modelu cludo bioffisegol larfâu, prosesau arfordirol a morydol a morffodynameg.

Mae Jenna Alexander yn Swyddog Cymorth Ymchwil ar Gynllun Peilot Porth Môr Iwerddon ac mae’n gweithio ar geneteg cregyn dwygragennog.

Esther Howie yw’r Rheolwr Gweithrediad sy’n gyfrifol am sicrhau bod Cynllun Peilot Porth Môr Iwerddon yn gweithredu’n unol â’r Cynllun Busnes. Mae Esther yn gweithio yng Nghanolfan Môr Cymru a gellir dod o hyd i wybodaeth gyswllt yma

Karen Tuson yw’r Swyddog Gweinyddol Cymorth Prosiect Ymchwil ar gyfer Cynllun Peilot Porth Môr Iwerddon.

Bord Iascaigh Mhara

Posted on: July 27th, 2018 by Paul Byrne

About Bord Iascaigh Mhara

BIM’s mission is to support and enable an increase in value creation of a sustainable Irish seafood sector across the supply chain, from catch to consumer.

Strategy

Read BIM Statement of Strategy Enabling Sustainable Growth 2018-2020 (pdf 1,810Kb)

BIM’s strategy aims to enhance the competitiveness of the Irish seafood sector focusing on the following five key strategic priorities:

  1. Sustainability
  2. Skills
  3. Innovation
  4. Competitiveness
  5. Leadership

Overview of BIM

BIM’s vision is to lead the Irish Seafood sector through our effective support and deep expertise so that Ireland becomes the international leader in high value differentiated products that satisfy the growing demand for healthy, safe, responsibly and sustainably produced seafood.

Our Board Members

The Board of BIM comprises six directors, including a Chairman appointed by the Minister for Agriculture, Food and the Marine. Our Board determines BIM’s programmes in the context of EU and national policies and oversees their implementation.

Our Management Team

BIM has three Development Divisions and a Secretariat, each of which is lead by a Director reporting to the Chief Executive.

Our Locations

View our Locations around the coast.

Ynglŷn â Phrifysgol Bangor

Posted on: July 27th, 2018 by Paul Byrne

Ynglŷn â Phrifysgol Bangor

Enw da am ragoriaeth

Wedi’i sefydlu yn 1884, mae gan Brifysgol Bangor draddodiad hir o ragoriaeth academaidd ac mae’n mynd y tu hwnt i ddisgwyliadau o ran profiad myfyrwyr. Mae tua 11,000 o fyfyrwyr yn astudio yn y Brifysgol, gyda 650 o staff dysgu wedi eu lleoli o fewn tri ar hugain o ysgolion academaidd.

Mae Prifysgol Bangor yn y 40 uchaf yn y Deyrnas Unedig am ymchwil,* yn ôl y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014. Cydnabu’r REF fod mwy na thri chwarter o ymchwil Bangor naill ai “gyda’r orau yn y byd” neu “yn cael ei chydnabod yn rhyngwladol”, sydd yn uwch na’r cyfartaledd ymysg holl brifysgolion y Deyrnas Unedig.

Mae’r Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr diweddaraf (2017) yn enwi Bangor ymysg y 10 prifysgol gorau ym Mhrydain am foddhad myfyrwyr (ac eithrio sefydliadau arbenigol).

Gwobr aur am ansawdd ein dysgu

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Aur, y raddfa uchaf posibl, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu cenedlaethol (FfRhA).

Cynhaliwyd yr asesiad FfRhA i ystyriaeth Ansawdd Addysgu, Amgylchedd Dysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr a Budd Addysgol. Barnodd y Panel TEF bod Prifysgol Bangor yn darparu addysgu, dysgu a chanlyniadau rhagorol yn gyson i’w myfyrwyr. Maent o’r ansawdd orau a geir yn y DU.

Ystod eang o arbenigedd

O fewn y Brifysgol mae pum Coleg sy’n cynnwys 22 o ysgolion academaidd, ynghyd a dros 50 o ganolfannau ymchwil arbenigol, sy’n galluogi darpariaeth o gyrsiau o fewn y Celfyddydau, Dyniaethau a Gwyddorau.

Amrywiaeth o gyrsiau

Rydym yn cynnig cannoedd o gyrsiau ar draws y celfyddydau a’r gwyddorau. Rydym yn ymfalchïo yn safon ein haddysgu a chafodd ein cyrsiau a’n darlithwyr eu henwi’r ail orau ym Mhrydain yng ngwobrau myfyrwyr WhatUni 2018.

Arwain ar y Gymraeg

Prifysgol Bangor sy’n cynnig y nifer fwyaf o gyrsiau cyfrwng Cymraeg ac mae mwy o fyfyrwyr yn dewis astudio trwy’r Gymraeg yma nac yn unrhyw brifysgol arall.

Prifysgol wedi ymrwymo i gynaliadwyedd

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i ddod yn adnabyddus yn fyd-eang fel Y Brifysgol Gynaliadwy. Yn wir, mae llawer o’r hyn yr ydym yn ei wneud yn deillio o’n dymuniad i ddod â chynaliadwyedd yn fyw, boed drwy ein haddysgu, ymchwil neu ymgysylltu cyhoeddus. Rydym wedi sefydlu’r Labordy Cynaliadwyedd i arwain ar bob agwedd o gynaliadwyedd ar draws y Brifysgol. Mae gennym achrediadau ISO14001 a’r Ddraig Werdd (lefel 5) am reolaeth amgylcheddol ac rydym yn ymysg y 5% uchaf cynghrair o brifysgolion gwyrdd y byd

Lleoliad heb ei ail

Mae lleoliad Bangor – rhwng y mynyddoedd a’r môr – wedi cael ei ddisgrifio fel y lleoliad prifysgol orau ym Mhrydain. Yn 2016 cafodd Gogledd Cymru ei henwi’r 4ydd lle gorau i ymweld ar draws y byd yn ôl y Lonely Planet, yn sgil ei harddwch naturiol a’r cyfleoedd antur newydd sbon sydd ar gael yn yr ardal.

Buddsoddiad mewn adnoddau

Mae datblygiadau newydd y Brifysgol yn cynnwys Pontio, sef canolfan y celfyddydau ac arloesi sy’n gytref i Undeb y Myfyrwyr, adnoddau dysgu, theatr, sinema, bar, caffis a gofod arloesi. Mae datblygiadau eraill diweddar yn cynnwys 600 o ystafelloedd newydd mewn neuaddau preswyl ym Mhentref Santes Fair ac ailddatblygiad cyfleusterau chwaraeon y Brifysgol yng Nghanolfan Brailsford.

Profiad myfyrwyr Bangor

Mae bywyd ym Mhrifysgol Bangor yn fywiog ac yn amrywiol. Mae gennym dros 150 o glybiau a chymdeithasau’n perthyn i Undeb y Myfyrwyr, sy’n cwmpasu ystod eang o ddiddordebau, gweithgareddau a chwaraeon – sy’n golygu fod yna rhywbeth i bawb. Mae aelodaeth am ddim felly mae cyfle i’n holl fyfyrwyr fanteisio ar y cyfleoedd allgyrsiol sydd ar gael. Enillodd Prifysgol Bangor y wobr am y clybiau a chymdeithasau gorau ym Mhrydain yng ngwobrau WhatUni 2018.

Caiff myfyrwyr ym Mangor gymorth a chefnogaeth o’r eiliad maent yn cyrraedd. Mae ein canolfan Gwasanaethau Myfyrwyr yn cynnig cyngor ac arweiniad ar faterion fel arian a chyllid, anabledd, cwnsela, dyslecsia a chyngor ar rentu tai preifat. Pob blwyddyn mae cannoedd o fyfyrwyr yr ail a’r drydedd flwyddyn yn cael eu hyfforddi i weithio fel Arweinwyr Cyfoed sy’n croesawu myfyrwyr newydd i Fangor ac yn cynnig cymorth ymarferol er mwyn helpu iddynt ymgartrefu.

Llety o safon

Mae gennym gysylltiadau agos gyda busnes a’r GIG yng Nghymru drwy Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Mae’r Brifysgol yn un o’r prif ddarparwyr hyfforddiant ac addysg ar gyfer y GIG ac mae hefyd yn un o’r prif bartneriaid yn Ysgol Glinigol Gogledd Cymru.

*heb gyfrif sefydliadau arbenigol a phrifysgolion oedd yn cyflwyno mewn un Uned Asesu yn unig

Rhaglen Iwerddon Cymru 2014-2020

Posted on: June 19th, 2018 by Paul Byrne

Beth yw Rhaglen Iwerddon Cymru?

Mae Rhaglen Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd Iwerddon Cymru 2014-2020 yn rhaglen forol sy’n cysylltu sefydliadau, busnes a chymunedau ar arfordir y Gorllewin yng Nghymru ag arfordir De-Ddwyrain Iwerddon.

Mae’r rhaglen yn un o deulu o raglenni Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd sy’n cynnig cyfleoedd i ranbarthau yn yr UE gydweithio i roi sylw i heriau economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol cyffredin.

Mae rhaglen Iwerddon Cymru’n canolbwyntio ar geisio datrysiadau i heriau ar y cyd ar y ddwy ochr i Fôr Iwerddon, i wella blaenoriaethau datblygu economaidd a chynaliadwy Cymru ac Iwerddon.

Mae’r rhaglen yn canolbwyntio ar y canlynol:

  • Arloesi ar draws ffiniau
  • Addasu Cymunedau Môr Iwerddon ac Arfordirol i Newid Hinsawdd
  • Adnoddau Diwylliannol a Naturiol a Threftadaeth

Mae rhagor o fanylion ar gael ar ein tudalen prosiectau.

Mae Llywodraeth Cymru’n rheoli’r rhaglen gyda phartneriaid, y Cynulliad Rhanbarthol Deheuol a’r Adran ar gyfer Gwariant Cyhoeddus a Diwygio.

Gwerth cyffredinol y rhaglen yw €100m, gan ddefnyddio €79m o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop yr Undeb Ewropeaidd.

Lawlwytho dogfennau:

Cyswllt A Bord Iascaigh Mhara

Posted on: June 19th, 2018 by Paul Byrne

Aquaculture Technical Services

Terence O’Carroll

Speak to me about: our technology services

Direct +353 1 2144 216

Mobile +353 87 2853 972

Email: terence.ocarroll@bim.ie

Nicolas Chopin

Speak to me about: inshore surveying, including seed mussel stocks

Direct +353 1 2144 106

Mobile +353 87 6127 641

Email: nicolas.chopin@bim.ie

Niamh McGowan-Weafer

Speak to me about: General technical inquiries and the Bucanier, ISPP and Bluefish Projects

Direct + 353 1 2144 242

Email: niamh.mcgowan-weafer@bim.ie

Regional Development Officer

Joanne Gaffney

Direct +353 1 2144 249

Mobile +353 87 6784 484

Email: joanne.gaffney@bim.ie

ISPP Project

Paul Byrne

Speak to me about: The Irish Sea Portal Pilot project

Direct +353 1 2144 101

Mobile +353 87 6010 178

Email: paul.byrne@bim.ie

Amy Geraghty

Speak to me about: The Irish Sea Portal Pilot project

Direct +353 1 2144 173

Mobile: +353 87 6526 133

Email: amy.geraghty@bim.ie

cyswllt â Phrifysgol Bangor

Posted on: June 19th, 2018 by Paul Byrne

Ymholiadau Cyffredinol

Karen Tuson
Swyddog Gweinyddol Cymorth Prosiect Ymchwil

Canolfan Gwyddorau Môr Cymhywsol

Canolfan Môr Cymru

Ffôn: (+44) 1248 38 80 78

E-bost: k.tuson@bangor.ac.uk

 

Ymholiadau Penodol – Prifysgol Bangor

Dr Shelagh Malham
Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Canolfan Gwyddorau Môr Cymhywsol

Canolfan Amgylchedd Cymru

Ffôn: (+44) 1248 38 32 52

E-bost: s.malham@bangor.ac.uk

 

Esther Howie
Rheolwr Gweithrediad

Canolfan Gwyddorau Môr Cymhywsol

Canolfan Môr Cymru

Ffôn: (+44) 1248 38

E-bost: e.howie@bangor.ac.uk

 

Dr Julie Webb
Swyddog Ymchwil Ôl-Ddoethurol

Canolfan Gwyddorau Môr Cymhywsol

Canolfan Môr Cymru

Ffôn: (+44) 1248 38 80 79

E-bost: j.webb@bangor.ac.uk